آرشیو آذرماه 1390

| بدون نظر

با پوست خربزه زیر پای احمدی نژاد گذاشتن مشکلی ندارم ولی این که از منافع کشور مایه بذارن شرم آوره.

درباره این آرشیو

این صفحه آرشیو نوشته های از آذرماه 1390 است که ترتیب چیدمانشان از جدید به قدیم است.

دیماه 1389 بایگانی قبلی است

نوشته های اخیر را می توانید در صفحه نخست مشاهده نمایید و یا به آرشیو مراجعه کنید تا تمامی نوشته ها را مشاهده کنید.

بخش ها

صفحه ها

با قدرت مووبل تایپ 4.24-en