| بدون نظر

آرزوی "ناظر بیرونی" بودن هم مثل آرزوی" حرف آخر را زدن" به گور می برم. همیشه اینوالود بودم.

ارسال نظر