| بدون نظر

کاشکی همچو حبابی بر آب
در نگاه تو رها می شدم از بود و نبود

ارسال نظر