آرشیو مهرماه 1388

| بدون نظر

"...محمد رفته ایران..."
اولین بار بود که برای ایران فعل "رفتن" به کار می بردم. همیشه "آمدن" بود! تلخ بود کمی!


| بدون نظر

قسمتی از نامه 127 نماینده مجلس ششم به رهبر:


>"آنچه ما میفهمیم این است که مسئولان حاکمیت باید صادقانه از مردم در قبال همه قصورها و سوء تدبیرها پوزش بخواهند و البته این عذرخواهی شکست و عقبنشینی از مواضع اصولی نیست، بلکه نشانه فروتنی و بزرگواری است. تعظیم به مردم خود سبب جلوگیری از کرنش به بیگانگان میشود.

اگر جام زهری باید نوشید قبل از آنکه کیان نظام و مهمتر از آن، استقلال و تمامیت ارضی کشور در مخاطره قرار گیرد باید نوشیده شود و بی تردید این برخورد خردمندانه و متواضعانه، از سوی ملت با همان پاداشی مواجه می شود که امام عزیز راحل روبرو شد.

این اقدام نشانه تدبیر، دور اندیشی، مصلحت جویی، خیرخواهی و توفیق الهی است و البته نشانه این تغییرات در بینش باید با علائمی در منش و روش همراه باشد. باید در چهرهها و یا حداقل رفتار نهادهای اجماعی و بیطرف تغییرات اساسی پدید آورد. شورای نگهبان، قوه قضائیه، صدا و سیما و همه نهادهایی که ملت نقش مستقیمی در انتخاب مسؤولان آنها ندارند، باید واقعاً بی طرفانه رفتار کنند که متأسفانه امروز چنین رویکردی مشاهده نمی شود"

.

| بدون نظر

کی اینجا رو به این شکل داغون در آورده!؟ "صبا" ی من چرا قرمزه؟! "صبا"ی من خیلی وقت بود که سبز بود! سبز پیش کش چرا اینقدر هرجایش یک رنگ است؟
تو را به بچه ی در راهت، تو را به نتیجه جی متت بیا و این صبای من رو به یه شکل معقول درش بیار!

| بدون نظر

mah.JPG

"گاهی به آسمان نگاه نکن، وقتی آسمان همیشه ابریست...
ماه را نمی بینی...
فقط یادت می آید چقدر دلت برای ماه تنگ است..."

بعد از غروب دوم آبان- حیاط خانه شماره 17