آرشیو مردادماه 1388

| بدون نظر

اینکه آدم بتونه در تنهایی از خویشتن خویشش لذت ببره نه کاریست خرد که از بزرگان آید و بس...
هنیئا لهم...

| بدون نظر

یه آدم دیدم دیروز که خواب لق شدن دندون می بینه! یا حداقل یک بار دیده!
ولی من حداقل چند بار این خواب رو دیده ام...