| 2 نظر

من:بیا برات یه کتاب هدیه بخرم.
پوریا: باشه
.
.
.
من: کتابه چهار تومنه، من سه تومن بیشتر ته جیبم ندارم. هزارش خودت بده.
پوریا: باشه.
.
.
.
پوریا: دستت درد نکنه.

***
رفاقت و نداری یعنی این!

2 نظر

خیلی وقت بود سر نزده بودم! خیلی چاکرم

ارسال نظر