آرشیو اردیبهشتماه 1387

| بدون نظر

محض اینکه به "سکوت" حاکم بر مفلاگ لبخند مسخره ای زده باشم، این خط را نوشتم.

| 2 نظر

-کانسمای!
-تو!
-رتو!
-یارومنه!
.
.
.
-متو
-هایس(آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآی)
.
.
-همراه به خود آ !
.
.
.
-تو!
-تو!
-صلوات!