آرشیو بهمنماه 1386

| بدون نظر

برنامه محرمانه:

مجری: شما در تظاهرات هم شرکت می کردید؟

محسن رضایی: نه ، ما مبارزه مسلحانه می کردیم.

مجری: یعنی مسلحانه در تظاهرات شرکت می کردید؟!!!!