آرشیو آبانماه 1386

| بدون نظر

"در ایران همیشه دولت نفتی نیاز به جامعه مدنی و حوزه عمومی را کمرنگ می کرده است و دولت مطلق نیز امکان رشد نهادهای مستقل و مردمی را .ولی بر خلاف دیدگاه هایی که به عنوان راه برون رفت از این بن بست بر حوزه عمومی و جامعه مدنی تاکید می کنند، ضمن اذعان به اهمیت این مقوله ، طرح این موضوع به عنوان یک بدیل استراتژیک ، یک تصور آرزواندیشانه به نظر می رسد. یاید تاکید کرد که در ایران کنونی همچنان دولت موتور توسعه است و راه رشد دموکراسی ، عدالت ، توسعه ، حقوق بشر همچنان از مسیر اصلاح دولت می گذرد... یعنی تاکید بر حوزه عمومی ، حرکت دوم این بازی شطرنج است نه حرکت اول. هرچند که حرکت دوم بسیار اساسی تراست و اکتفا نکردن به حرکت اول شرط عقل"

رضا علیجانی

| 1 نظر

خوب حسنی که من از این سیستم جدید یافتم این هست که اگر کمی حوصله داشته باشم نه تنها سر لبست که کل لیست صبا میشه، فقط اگر بلدش هم می کرد دیگه ته رضایت بود.

| بدون نظر

"و ما هو بالهزل"

| 1 نظر

"اصلاحات با ورود در حکومت اغاز می شود ، یعنی عبارت اصلاح طلب حکومتی توضیح واضحات هست."

| 1 نظر

"قف علی باب واحد"

فردا که می آید

شادم

 که فردا می آید.

شادم که آمد.

او آمد.

او...

(18 نوامبر 2007)

| بدون نظر

"خود کشته ابروی توام من به حقیقت

گر کشتنی ام باز بفرمای به ابروی"

از نوار غوغای عشقبازان محمد رضای شجریان

| بدون نظر

"چالشهای دین و مدرنیته"، سید حسین سراج زاده

 مباحثی جامعه شناختی در دینداری و سکولار شدن